Menu
Szukaj


Losowy kierunek
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomoweWyniki
Ankiety

Głosów 35467
Pomoc

Najbardziej popularne - Top 25
Pokaż Top: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  Analiza systemu motywacyjnego w Firmie "XXX"  Popularność
Opis: Motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. W dowolnym dniu roboczym pracownik może dać z siebie maksimum wysiłku w wykonywanej pracy albo pracować tylko na tyle intensywnie, by uniknąć reprymendy, albo ograniczyć swój wysiłek do minimum, licząc się z pewną przyganą.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-08-2012 Ściągnięć: 7694 Oceny: 10.0 (2 Głosów)
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Najczęściej stosowane metody w resocjalizacji dzieci i młodzieży  Popularność
Opis: Ogromną rolę w rozwoju systemów resocjalizacyjnych odegrał i odgrywa system progresywny, który stanowi odmianę systemu dyscyplinarno-izolacyjnego.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 5933
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Etyka w zarządzaniu 
Opis: Firma, która chce funkcjonować na rynku przez dłuższy czas, powinna być nie tylko podmiotem generującym zysk dla siebie, ale również organizacją wnosząca coś pozytywnego i wartościowego w życie społeczności, wśród której działa.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 09-07-2012 Ściągnięć: 3159 Oceny: 10.0 (2 Głosów)
Strona WWW | Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Przyczyny konfliktów we współczesnych przedsiębiorstwach 
Opis: Definicje konfliktu w literaturze przedstawiane są w zależności od celów, dla jakich prowadzone są analizy działań kierowniczych i ich znaczenie dla funkcjonowania organizacji.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-08-2012 Ściągnięć: 3090 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Podstawowe zasady ubezpieczeń gospodarczych 
Opis: Ubezpieczenie jest instytucją, która ma znieść lub przynajmniej ograniczyć ciężar pewnych zdarzeń losowych, których ryzyko nastąpienia towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego życia.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 2973
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Rola organizacji międzynarodowych w procesie globalizacji 
Opis: Przedmiotem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę w procesie globalizacji odgrywają organizacje międzynarodowe?
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1966
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Systemy motywowania w prawie pracy 
Opis: Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1850
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Porównanie systemów filozoficznych Platona i Arystotelesa 
Opis: Platon żył w latach 427 – 347 p.n.e. swoje poglądy w znacznej mierze wzorował na naukach Sokratesa, lecz nie ograniczał się tylko do zagadnień etycznych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1807
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Założenia filozoficzne pedagogiki 
Opis: Pedagogika istnieje od początku ludzkości. Człowiek zawsze musiał wychowywać dzieci i młodzież, zmieniały się tylko formy wychowania z rozwojem życia społecznego i kultury na przełomie wieków.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1795 Oceny: 7.0 (3 Głosów)
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Bezrobocie czy inflacja - dylematy Albana Wiliama Philipsa 
Opis: Krzywa Phillipsa dowodzi, że wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia i odwrotnie. Sugeruje to, że możemy wybrać niższe bezrobocie za cenę wyższej inflacji lub odwrotnie.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1789 Oceny: 8.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 
Opis: Budżet państwa jest rocznym planem dochodów tudzież wydatków oraz przychodów i rozchodów, uchwalanym w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1579
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Prawo do skargi konstytucyjnej 
Opis: Skarga konstytucyjna jest specjalnym środkiem przysługującym obywatelom do wszczęcia postępowania przed sądem konstytucyjnym.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1559
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Psychologiczne reguły wywierania wpływu Cialdiniego 
Opis: W tym referacie autor starał się wyjaśnić reguły wywierania wpływu Cialdiniego.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1537
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Przyczyny i skutki konfliktów społecznych w zakładzie pracy 
Opis: Konflikty w miejscu pracy podobnie jak wszelkie konflikty społeczne wynikają nie tylko z określonych warunków obiektywnych, lecz również subiektywnych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1423
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Bilans banku spółdzielczego 
Opis: Właścicielami banków spółdzielczych są spółdzielcy. Najwyższą władzą w takim banku jest walne zgromadzenie, na którym każdy spółdzielca (udziałowiec) ma prawo do jednego głosu, niezależnie od liczby posiadanych udziałów.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 09-07-2012 Ściągnięć: 1384 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Prognozy oddziaływań wychowawczych na przykładzie konkretnego przypadku 
Opis: Wychowanie w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1346
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Style kierowania uwarunkowania psychospołeczne 
Opis: Funkcje procesu kierowania mogą być sprawowane różnie przez kierownika (przełożonego zespołu), zależnie od niego samego i sytuacji kierowania rozumianej jako dynamiczny układ interakcji i transformacji między nim a podwładnymi i sytuacją działania.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1345
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Reklama społeczna jako instrument socjotechniki 
Opis: Reklama społeczna jest instrumentem socjotechniki, ponieważ socjotechnika to ogół środków, metod, i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1301
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Model nauczyciela - wychowawcy w zintegrowanej Europie 
Opis: Nauczyciel to szlachetny zawód; szkoda, że nauczyciele w swej większości do niego nie dorastają. Tak w największym skrócie można oddać ideę leżącą u podstaw wszystkich bez mała wypowiedzi o tej postaci szkolnego dramatu.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1053 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale | Komentarze (1)
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
Opis: Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem zezwolenia, licencji, zgody w zakresie: prowadzenia giełdy, rynek pozagiełdowy, działalności maklerskiej oraz rachunku papierów wartościowych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1027
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice 
Opis: Typowa analiza finansowa, jakich studenci wykonują tysiące.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-08-2012 Ściągnięć: 1023 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Zarządzanie jakością w banku 
Opis: W instytucji bankowej głównym elementem procesu zarządzania jakością jest personel bankowy oferujący usługę i mający bezpośredni kontakt z klientem, natomiast w każdym innym przedsiębiorstwie jest to wyrób, który musi spełniać określone kryteria jakościowe.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 951
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Kształcenie ustawiczne jako sposób oddziaływań oświatowo-wychowawczych 
Opis: Kształcenie ustawiczne jako sposób oddziaływań oświatowo-wychowawczych przygotowujących ludzi dorosłych do globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 17-07-2012 Ściągnięć: 846 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Strona WWW | Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Zarzadzanie kadrami w administracji panstwowej 
Opis: Sektor użyteczności publicznej jest ważnym elementem sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Sektor ten ze swoją specyfiką narzuca konieczność odmiennego sposobu zarządzania, gdyż inne są jego cele działania i pozycja na rynku.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-11-2012 Ściągnięć: 845
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

  Na czym polega rola pośrednika mediów masowych między władzą a obywatelem? 
Opis: Przed pojawieniem się mediów masowych komunikowanie w kampanii ograniczało się do spotkań kandydata z wyborcami i uzależnione było od partii, która poprzez swą organizację prowadziła kampanię i informowała na kogo głosować.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-08-2012 Ściągnięć: 764
Oceń tę pracę | Detale
Kategoria: Prace zaliczeniowe

 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved